رویدادهای نجومی سال 1391

رویداد های نجومی سال 1391 خورشیدی

بهار:
 سه شنبه یکم فروردین ساعت 8:44:27 ، اعتدال بهاری و لحظه تحویل سال 1391 خورشیدی
 پانزدهم فروردین، مقارنه ناهید و خوشه پروین پس از غروب خورشید
 بیست و هفتم فروردین، زحل در مقابله  
 سوم اردیبهشت مقارنه هلال ماه و مشتری 
چهارم اردیبهشت ، مقارنه هلال ماه و خوشه پروین پس از غروب خورشید
 هفدهم خرداد، گذر ناهید از مقابل قرص خورشید  پس از طلوع خورشید ( اطلاعات بیشتر 
 بیست و هشتم خرداد، اجتماع هلال ماه و ناهید و مشتری و خوشه پروین پیش از طلوع خورشید 
 بیست و نهم خرداد، مقارنه هلال ماه و ناهید پیش از طلوع خورشید 

تابستان:
 بیست و پنجم تیر، اختفای بسیار نادر مشتری دقایقی پیش از طلوع خورشید و اجتماع هلال ماه، مشتری، ناهید و خوشه پروین 
بیست و دوم و بیست و سوم مرداد،بارش شهابی برساوشی  با حداکثر 60 شهاب در ساعت
بیست و دوم مرداد، مقارنه ماه و مشتری پیش از طلوع خورشید
بیست و چهارم مرداد، مقارنه هلال ماه و زهره پیش از طلوع خورشید
بیست و هفتم مرداد، مقارنه زحل و مریخ پس از غروب در افق غربی
یکم شهریور، اجتماع ماه و زحل و مریخ  پس از غروب خورشید
بیست و نه شهریور، مقارنه هلال  ماه و مریخ پس از غروب خورشید

پاییز:
دوازدهم مهر، مقارنه نزدیک زهره و ستاره قلب الاسد پیش از طلوع خورشید
بیست و هفتم مهر، مقارنه هلال ماه و مریخ پس از غروب خورشید
هفتم آذر، مقارنه زهره و زحل پیش از طلوع خورشید در افق شرقی
بیست و یک آذر، اجتماع هلال ماه و زحل و ناهید و تیر پیش از طلوع  خورشید 
بیست و دو آذر، مقارنه هلال صبحگاهی با تیر پیش از طلوع خورشید 
سیزده و چهارده آذر، بارش شهابی ربعی با حداکثر 40 شهاب در ساعت
سیزده آذر، مشتری در مقابله
بیست و سوم و بیست و چهارم آذر، بارش شهابی جوزایی با حداکثر 60 شهاب در ساعت

زمستان:
بیست بهمن، مقارنه بسیار نزدیک تیر و مریخ پس از غروب خورشید
بیست و سه بهمن، اجتماع هلال  ماه و مریخ و تیر پس از غروب خورشید
سی بهمن، مقارنه ماه، مشتری و ستاره الدبران 
 
 
  
CURRENT MOON