ماه گرفتگی کلی 19 آذر ماه نود

در روز های پایانی فصل زیبای پاییز، آسمان بار دیگر بر آن شده تا زیبایی خود را به رخ زمین بکشد. این بار یک ماه گرفتگی کلی زینت بخش آسمان است. در روز 19 آذر ماه نود ماه در ایران زمین، در حالی طلوع می کند که بیش از نیمی از آن به زیر سایه زمین رفته است و ساعتی پس از آن کاملا در سایه سیاره اش قرار خواهد گرفت و در حدود 50 دقیقه در سایه خواهد ماند. مراحل مختلف این ماه گرفتگی و جدول زمان بندی آن مطابق تصویر می باشد.
			Penumbral Eclipse Begins:  11:33:32 UT
			Partial Eclipse Begins:   12:45:42 UT
			Total Eclipse Begins:    14:06:16 UT
			Greatest Eclipse:      14:31:49 UT
			Total Eclipse Ends:     14:57:24 UT
			Partial Eclipse Ends:    16:17:58 UT
			Penumbral Eclipse Ends:   17:30:00 UT

در اصفهان ماه در حالی طلوع می کند که بیش از نیمی از آن به زیر سایه زمین رفته است. بهتر است از این فرصت به بهترین نحو استفاده کنیم چرا که برای رصد ماه گرفتگی کامل بعدی در کشورمان باید تا 11 بهمن سال 1396! در خماری بمانیم!!!
وضعیت رویت پذیری این پدیده در زمین مطابق تصویر زیر می باشد.

 

  
CURRENT MOON