تصاویر مرتبط با ارمنستان

سایت باستانی زوارتناتس در نزدیکی ایروان
طبیعت بهاری ارمنستان
صومعه وانک در جوار دریاچه سوان
قله های سیس و ماسیس کوه آرارات
معبد گارنی
مسجد کبود ایروان
.
معبد گغارت
صومعه وانک در جوار دریاچه سوان
کوه آرارات در مرز ترکیه و ارمنستان
مراسم هفته مقدس در ایروان
چشم انداز ایروان در شب
صومعه وانک در جوار دریاچه سوان
کوه های مرزی ایران و ارمنستان در بهار
سایت باستانی زوارتناتس در نزدیکی ایروان
مسجد کبود ایروان
مراسم هفته مقدس در ایروان
مراسم هفته مقدس در ایروان
مراسم عید پاک در ایروان
کلیسای جامع ایروان
. 
CURRENT MOON